Group

Administrative Assistant

  • Yang Xiaofang

PhD student

  • 2019 Wu Yazhen
  • 2018 Guo Chaoyi
  • 2015 Li Boshu(co-supervised  by Pro. Hancheng DAI)

Master

  • 2018 Liu Xiaorui
  • 2017 Lu Pantao
  • 2015 Zhang Xiang(co-supervised  by Pro. Hancheng DAI)

Undergraduate

  • 2016 Ma Teng
  • 2015 Chen Xiang,Han Yalong,Yang Jingfei
  • 2014 Zhang Yuxuan