Group

Administrative Assistant

 • Yang Xiaofang

PhD student

 • 2019 Wu Yazhen
 • 2018 Guo Chaoyi
 • 2017 Liu Xiaoyu(co-supervised  by Pro. Hancheng DAI)
 • 2015 Li Boshu(co-supervised  by Pro. Hancheng DAI)

Master

 • 2018 Liu Xiaorui
 • 2017 Lu Pantao
 • 2015 Zhang Xiang(co-supervised  by Pro. Hancheng DAI)

Undergraduate

 • 2017 Peng Hantang, Long Zhijing
 • 2016 Ma Teng, Zhang Silu
 • 2015 Chen Xiang,Han Yalong,Yang Jingfei
 • 2014 Zhang Yuxuan