Yue Yu

于越

Yue Yu

Undergraduates

Food web structure and functioning

yuyue147@pku.edu.cn

本科就读于北京大学城市与环境学院(2022年),当前研究方向为食物网结构与功能。

爱好台球,古典音乐