Headline: 

刘建国 著,《化学品环境管理:风险管理与公共治理》

Description: 

中国环境科学出版社 2008

Image: 

zhuan_zhu_hua_xue_pin_huan_jing_guan_li_feng_xian_guan_li_yu_gong_gong_zhi_li_.jpeg