Bio

研究方向:连续旋转爆轰发动机、CFD

教育经历:2020.9-               北京大学    博士研究生   流体力学

               2017.9-2020.6  辽宁工业大学  工学硕士  机械制造及其自动化

               2013.9-2017.6  辽宁工业大学  工学学士  机械设计制造及其自动化

成果类型